Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 

Javna obrana doktorske disertacije
Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV
na javnu obranu doktorske disertacije


16. veljače 2017.g., 10:00,
P1, Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Alen Sekelj, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Vrijednosti kohleostapedijalnoga refleksa i House Brackmannove skale kao prognostičkih pokazatelja kljenuti ličnoga živca u neuroboreliozi“
Mentor: prof. dr. sc. Davorin Đanić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Andrijana Včeva, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Srećko Branica, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član i mentor

Za rezervnog člana imenovan je doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta u Osijeku