Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.htnet.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
 
 
 

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV
na javnu obranu doktorske disertacije

7. veljače, 2017.g.u 12:00
Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Marijana Knežević Praveček, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Povezanost serumske koncentracije vitamina D i akutnog koronarnog sindroma u Brodsko-posavskoj županiji“
Mentorica: doc. dr. sc. Blaženka Miškić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Viktor Peršić, docent Medicinskog fakulteta u Rijeci, član
  3. doc. dr. sc. Blaženka Miškić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica i mentorica

Za rezervnog člana imenovana je izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Osijeku