Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"

Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
HRVATSKA

telefon: +385 35 201-201
telefaks: +385 35 446-121
opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
   
 
 
Posjete bolesnicima:
radnim danom 15.00-16.00 h
nedjeljom i blagdanom 10.00-12.00 h
 
 
 
  mr.sc. Ranka Carin, dr.med.
specijalist pedijatar

Odjel za pedijatriju
 

 

 
 
 
  uže područje rada – kardiologija i reumatologija
Rođena 23.11.1961. u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1980. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i diplomira 23.11.1985. U Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević” radi od 08.11.1985., u početku u Službi hitne pomoći, a od 1987. godine u Službi za zaštitu zdravlja djece. Specijalizaciju iz pedijatrije započinje 18.11.1990., a specijalistički ispit polaže 25.11.1994. na Klinici za dječje bolesti, KBC Šalata. Poslijediplomski studij iz Kliničke pedijatrije upisala je školske godine 1993./94. i do završetka specijalizacije položila sve ispite. U Službi za zaštitu zdravlja djece osim opće pedijatrije bavi se i područjima dječje kardiologije i reumatologije te područjem alergologije. Član je Hrvatskog društva za dječju kardiologiju i reumatologiju.